POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající:

EMIRE CAPITAL s.r.o., Řeznická 1486/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO:   08081042
DIČ:   CZ08081042

Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti, nebo jiné podnikatelské činnosti.

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením.

K tomuto účelu můžete použít:

– formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který můžete po jeho vyplnění zaslat na e-mailovou adresu info@jmbonline.cz. Pokud zasíláte zboží poštou, přiložte uvedený formulář do balíku. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

Po odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Jejich úhrada a bude uskutečněna stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, jak bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

3. Způsob vrácení zboží

Po oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zajistíme dopravu od zákazníka. Neposílejte zboží, dopravu zajistíme my! Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

4. Poškozené zboží

Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Při doručení přepravcem: Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (Počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem JMB ONLINE, příp. poškození balíku) podle přiloženého přepravního listu. Kupující má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Zboží je v plné výši pojištěno, je však nutné ho zkontrolovat při převzetí od přepravce. Pozdější reklamace přepravce neuznává. Pokud je balík viditelně poškozen, nebo je porušena originální páska JMB ONLINE, zboží od přepravce nepřebírejte a informujte nás telefonicky nebo mailem 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je: – poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby – prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru, nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele – prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví, nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.