Bochemit Opti F+ dlouhodobá ochrana dřeva

Bochemit Opti F+ dlouhodobá ochrana dřeva je koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu (např. tesařík) a houbám (např. dřevomorka).

Více informací

Cena:
Slevová cena
415 Kč s DPH
(342,98 Kč bez DPH)

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

Bochemit Opti F+ dlouhodobá ochrana dřeva je koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu (např. tesařík) a houbám (např. dřevomorka) se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva. Bochemit Opti F+ dlouhodobá ochrana dřeva je vhodný pro ochranu dřeva v interiéru (střešní konstrukce, podlahy) i exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty).

Výhody

  • Dlouhodobá preventivní ochrana
  • Ředitelný vodou i lihem
  • Určen pro interiéry i exteriéry
  • Preventivně účinný pro dřevo ve třídách použití 1, 2 a 3
  • Vydatnost 100 m²/kg
  • Ředění podle typu a nasákavosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Přetíratelný: po 4 - 24 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.

Příprava podkladu

Před ošetřením nejprve odstraňte z povrchu dřeva prach, nečistoty, zbytky kůry, starých nátěrů, aby mohl přípravek proniknout do dřeva. Ošetření dřeva se provádí při teplotách +5 až +30 °C tak, aby bylo dosaženo celistvého a rovnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva.

Ředění

Interiér (1 - 2) nástřik, postřik (1x) 1:9 (1 díl koncentrátu: 9 dílů vody), min. příjem koncentrátu 10g/m²
Interiér (1 - 2) máčení (vlhkost dřeva 20 -40%), doba máčení 15 minut 1:9 (1 díl koncentrátu: 9 dílů vody), min. příjem koncentrátu 10g/m²
30 minut 1:13 (1 díl koncentrátu: 13 dílů vody), min. příjem koncentrátu 10g/m²
45 minut 1:19 (1 díl koncentrátu: 19 dílů vody), min. příjem koncentrátu 10g/m²

Exteriér (3) nástřik, postřik (2x)* 1:9 (1 díl koncentrátu: 9 dílů vody), min. příjem koncentrátu 20g/m²
Exteriér (3) máčení (vlhkost dřeva 20 - 40%), doba máčení 45 minut* 1:9 (1 díl koncentrátu: 9 dílů vody), min. příjem koncentrátu 20g/m²
8 hodin** 1:13 (1 díl koncentrátu: 13 dílů vody), min. příjem koncentrátu 20g/m²
24 hodin** 1:19 (1 díl koncentrátu: 19 dílů vody), min. příjem koncentrátu 20g/m²
* pouze s vhodným krycím nátěrem (např. Bochemit Estetik)
** bez krycího nátěru

Aplikace

Před použitím promíchejte! Počet aplikací se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. K dosažení požadovaného příjmu je obvykle potřeba jedné až dvou aplikací. Následující aplikace se provádějí až po zaschnutí předchozí. Při trvalém zabudování dřeva v exteriéru (třída použití 3) ošetřené dřevo následně překryjte vhodným krycím nátěrem. Zabraňte vystavení čerstvě impregnovaného dřeva pokládce střešních fólií. Jinak může dojít ke ztrátě funkčnosti střešní fólie. Střešní fólii můžete pokládat až po dokonalém zaschnutí přípravku na ošetřeném dřevě. Doba schnutí závisí na počtu nátěrů, vlhkosti řeziva a klimatických podmínkách cca 4 - 24 hodin od posledního nátěru.

Bezpečnost při práci a ekologie

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. V případě potřeby lékařské pomoci, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad podle regionálních předpisů. PRVNÍ POMOC: Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít 0,2-0,5 litru chladné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: omýt velkým množstvím mýdla a vody. Odstranit zasažený oděv. Ošetřit reparačním krémem, příp. (dle rozsahu a závažnosti zasažení) zajistit lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami, krmivy ak úpravě dřeva pro výrobu dětského nábytku a hraček.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci

Štětec: kombinace přírodních a umělých vláken (na detaily a plochy nedostupné válečkem);

Dostupné balení: 1 kg; 5 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 100 m²/kg
Doba použitelnosti 36 měsíců

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty