BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN

BONDEX

BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN je určen k ředění rozpouštědlových barev a laků. Může být použit pro různé typy nanášení a také jako odmašťovadlo a čistič nástrojů.

Více informací

Cena:
Slevová cena
199 Kč s DPH
(164,46 Kč bez DPH)
199,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN je speciálně vyrobené ředidlo na ředění všech rozpouštědlových barev, laků nebo lazur a pro všechny typy nanášení, tj. stříkáním, natírání štětcem nebo válečkem. Množství ředidla používejte v souladu s technickými listy jednotlivých barev. Toto ředidlo je též vhodné použít i jako odmašťovadlo před aplikací základních nátěrů nebo při čištění nástrojů a nářadí (štětce, válečky, stříkací pistole, atd.). Na čištění nepoužívejte plastové nádoby.

Výhody

  • Ředidlo do barev a laků
  • Ředí syntetické nátěrové hmoty
  • Bezbarvý odstín

Bezpečnost při práci a ekologie

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte páry. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Uniklý produkt seberte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nebezpečné složky: Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25 %).

VOC: B/a; maximální prahová hodnota obsahu VOC je 850 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 826 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Nebezpečí

Skladování

Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.
Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. UN 1300; BENZÍN LAKOVÝ, Tř. 3, Ob. sk: III.

Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 2 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení: 1L

Soubory ke stažení

Technické parametry

Balení 1 l
Barevné odstíny bezbarvý
Doba spotřeby 2 roky
1 l
Garance nejlepší ceny
BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN 1 l
BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN
Slevová cena199 Kč 199 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty