ELASTIK Technický benzín

Je využitelný v průmyslových odvětvích, řemeslech a domácnostech. Slouží k čištění a odmašťování různých povrchů a součástek. Technický benzín se používá k vytvoření rozpouštědla pro gumu a kaučuk, jako ředidlo do barev a laků, pro přípravu kaučukových lepidel a k hrubému odmašťování kovových součástek a textilií.

Více informací

Cena:
Slevová cena
49,00 Kč s DPH
(40,50 Kč bez DPH)
144,12 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

ELASTIK Technický benzín je využitelný v průmyslových odvětvích, řemeslech a domácnostech. Slouží k čištění a odmašťování různých povrchů a součástek. Technický benzín se používá k vytvoření rozpouštědla pro gumu a kaučuk, jako ředidlo do barev a laků, pro přípravu kaučukových lepidel a k hrubému odmašťování kovových součástek a textilií. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp!

Výhody

  • Určený pro průmyslová odvětví, řemesla a domácnosti
  • Skvělý jako rozpouštědlo pro ředění a čištění
  • Účinný při odstraňování nečistot ze strojů, nářadí a dílů
  • Lze použít do zapalovačů
  • Nezanechává zbytky nebo nečistoty
  • Kompatibilní s kovy, plasty a dalšími materiály

Aplikace

ELASTIK Technický benzín se aplikuje podle návodu. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní opatření pro práci s hořlavými látkami a látku manipulovat v dobře větraném prostoru. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.

Bezpečnostní upozornění

H225 Velmi hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný při požití a vdechnutí do dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
H373 Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní opatření

Při manipulaci s technickým benzínem je důležité dodržovat bezpečnostní opatření. Používejte technický benzín v dobře větraném prostředí nebo venku, abyste minimalizovali vystavení chemikáliím a zabránili hromadění výparů. Noste ochranné rukavice, ochranné brýle a vhodný respirátor při manipulaci s chemikálií, abyste minimalizovali kontakt s pokožkou, očima a inhalaci výparů. Skladujte mimo dosah dětí a zvířat v dobře uzavřených nádobách, v suchém a dobře větraném prostředí, chráněném před teplem a otevřeným ohněm. Dodržujte místní předpisy a směrnice týkající se likvidace použitého technického benzínu a jeho obalů. Dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní informace uvedené na etiketách a materiálech, které provázejí technický benzín. Věnujte zvláštní pozornost pokynům týkajícím se použití, skladování a manipulace.

Dostupné balení: 350 g; 1 l ; 3,4 l; 4,5 l; 9 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Hustota 780 kg/m3
Barva průhledná

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty