PRIMALEX mykostop čistič koncentrát

PRIMALEX mykostop čistič koncentrát 1 l je profesionální přípravek s ověřeným účinkem, který je snadno použitelný a určený kodstraňování biologických nečistot, řas, plísní a hub z vnějších i vnitřních ploch.

Více informací

Cena:
Slevová cena
399 Kč s DPH
(329,75 Kč bez DPH)
399,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX mykostop čistič koncentrát 1 l je profesionální přípravek s ověřeným účinkem, který je snadno použitelný a určený k odstraňování biologických nečistot, řas, plísní a hub z vnějších i vnitřních ploch.

Je vhodný při renovaci povrchů fasád z minerálních omítek, zdiva, betonu, přírodního kamene, cihel, střech či povrchů stavebních konstrukcí a pod. Intenzivně působí a proniká do hloubky ošetřovaných materiálů, což přináší zaručený výsledek. Moderní složení bez obsahu nejen kyselin, chlóru a těžkých kovů. Lze jej použít ik čištění teras, schodišť a pod.

Výhody

  • Odstraňuje biologické nečistoty - řasy, plísně a houby
  • Intenzivně působí a proniká do hloubky
  • Jednoduchá aplikace
  • Vydatnost 16 - 50 m²/l
  • Ředění 1:3

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Přípravek nechte působit 24 hodin

Příprava podkladu

Všechny povrchy a zařízení, které nemají být znečištěné, důkladně zakryjte. Povrchy určené k aplikaci prostředku musí být pevné a suché. Nečistoty (tj. v tomto případě plísně, řasy, houby aj.) před použitím PRIMALEX mykostop čistič koncentrát neodstraňujte.

Příprava čističe

Před použitím nařeďte vodou v uvedeném poměru, promíchejte, příp. naplňte do tlakového postřikovače (vždy podle plánovaného způsobu použití).

Ředění
1:3 (1 l čističe + 3 l vody)

Aplikace

Zředěný prostředek rovnoměrně aplikujte na stávající, ale suchý povrch pomocí válečku, štětce nebo postřikovače. Aplikaci provádějte při teplotách +5 až + 25°C a za příznivých povětrnostních podmínek (neaplikujte za deště, docházelo by ke smývání roztoku a během silného větru). Strukturu povrchu nechte důkladně přípravkem nasát a 24 hodin působit. Následně biologické nečistoty mechanicky odstraňte (vysokotlakým čističem nebo kartáčem namočeným v tomto přípravku). V případě, že dojde ke smytí přípravku (při použití vysokotlakého čističe), doporučujeme po zaschnutí povrchu aplikovat zředěný Primalex Mykostop čistič koncentrát znovu, dříve než bude na ošetřovaný povrch aplikován fasádní produkt s protiplísňovým aditivem. Aplikaci finálního nátěru doporučujeme provést co nejdříve, nejpozději do 4 týdnů. Aplikační roztok nemá bělicí účinek. Viditelné zbytky biologických nečistot, které se nepodařilo z fasády odstranit, ale byly ošetřeny Primalex Mykostop čistič koncentrát podle uvedených postupů, již nejsou aktivní.

Bezpečnost při práci a hygienické předpisy

Při práci s prostředkem PRIMALEX mykostop čistič koncentrát nejezte, nepijte a nekuřte. H314 - Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 ​​- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P280 - Noste ochranné rukavice. Noste ochranný oděv. Noste ochranné brýle nebo ochranu obličeje. P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a umožněte jí pohodlně dýchat. P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. P303 + P361 + P353 - PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Všechny kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou. P305 + P351+ P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut oplachujte vodou. Pokračujte ve vyplachování. P405 - Uchovávejte uzamčené. P501 - Odstraňte obsah a nádobu v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními předpisy. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. Reg. bio/1470/D/16/CCHLP

Doporučené pracovní prostředky

Polyamidový váleček o délce vlasu 12 - 18 mm;
Štětec - kombinace přírodních a umělých vláken (na detaily a plochy nedostupné válečkem);
Tlakový postřikovač - určený k aplikaci různých čistících a dezinfekčních prostředků;
Prostředky pro mechanické odstranění nečistot - kartáč, houba;
Prostředky na umytí fasády - kartáč, vysokotlaký čistič;
Materiál na ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací fólie, netkané textilie a pásky

Dostupné balení: 1 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost ošetření extrémně napadených ploch 16 - 25 m²/l
Vydatnost ošetření středně a lehce napadených ploch 25 - 50 m²/l
Účinnost proti plísním fungistaticky účinný
Barevnost transparentní
1 l
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX mykostop čistič koncentrát
PRIMALEX mykostop čistič koncentrát
Slevová cena399 Kč 399 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty