ProGold ředidlo C 6000 pro nitrocelulózové nátěrové látky

ProGoldSKU: 978005

Ředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických nátěrových látek. Vhodné k odstranění olejů, mastnoty a také k čištění strojů, nářadí, dílů, zařízení a dalších povrchů.

Více informací

Cena:
Slevová cena
43 Kč s DPH
(35,54 Kč bez DPH)
116,00 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

ProGold ředidlo C 6000 pro nitrocelulózové nátěrové látky je směsí organických rozpouštědel, aromatických a dalších uhlovodíků s vysokou rozpustností. Ředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických nátěrových látek a jiných chemických směsí nanášených štětcem, válečkem nebo stříkáním (průmyslové aplikace), pokud je tento způsob ředění doporučený v návodu příslušné nátěrové hmoty. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000, a v mnoha dalších předem prověřených případech. ProGold ředidlo C 6000 pro nitrocelulózové nátěrové látky je navrženo tak, aby se dalo použít k odstranění olejů, mastnoty a také k čištění strojů, nářadí, dílů, zařízení a dalších povrchů.

Výhody

  • Ředění nitrocelulózových a některých syntetických nátěrových látek
  • Vysoká účinnost při odstraňování znečištění
  • Rychlé schnutí a nezanechává dlouhodobou stopu
  • Univerzálnost kompatibilní s různými materiály
  • Jednoduché použití a aplikace
  • Teplotní třída T 2
  • Třída nebezpečnosti I

Aplikace

Ředidlo C 6000 se k uvedeným nátěrovým látkám přidává postupně v množství určeném výrobcem nátěrové látky za stálého míchání, dokud není dosažena předepsaná konzistence.

Varovné upozornění

H225 Velmi hořlavá kapalina a výpary.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d Podezření z poškození nenarozeného dítěte.
H373 Může způsobit poškození orgánů při delším nebo opakovaném vystavení.

Bezpečnostní opatření

Ředidlo C 6000 uchovávejte mimo dosah dětí a těsně uzavřené. Uchovávejte na dobře větraném místě. Pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Před použitím se seznamte s osobními pokyny. Noste ochranné rukavice, ochranný oděv a také ochranné brýle nebo obličejovou ochranu. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a také jiných zdrojů zápalu. Nehořte. Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraném prostoru. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně si umyjte ruce. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani neházejte. Po expozici nebo podezření: Kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Při zdravotních potížích kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Znečištěný oděv svlékněte a před dalším použitím ho umyjte. PŘI ZASAŽENÍ DO OČÍ: Opatrně několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, vyjměte je. Zlikvidujte obsah a nádobu v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

ředidlo C 6000 upozornení

Dostupné balení: 370 g; 1 l; 3,4 l; 9 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Hustota 830 - 880 kg/m3
Teplotní třída T 2
Třída nebezpečnosti I
Barva bezbarvá
Zápach charakteristický aromatický
370 g
Garance nejlepší ceny
ProGold ředidlo C 6000 pro nitrocelulózové nátěrové látkyProGold ředidlo C 6000 pro nitrocelulózové nátěrové látky 370g
ProGold ředidlo C 6000 pro nitrocelulózové nátěrové látky
Slevová cena43 – 649 Kč Od 72 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty