Ředidlo S 6005 pro základní barvy

ProGoldSKU: 989546

Ředidlo S 6005 pro základní barvy se používá k ředění základní barvy S 2003, rychloschnoucí základní barvy S 2035 a všude tam, kde je to předepsáno normou, pokud není výslovně v návodu k barvě předepsáno jiné rozpouštědlo.

Více informací

Cena:
Slevová cena
49 Kč s DPH
(40,50 Kč bez DPH)
132,00 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

Ředidlo S 6005 pro základní barvy je směsí aromatických uhlovodíků. Ředidlo S 6005 se používá k ředění základní barvy S 2003, rychloschnoucí základní barvy S 2035 a všude tam, kde je to předepsáno normou, pokud není ve výslovně v návodu k barvě předepsáno jiné rozpouštědlo.

Výhody

  • Vhodný k ředění základní barvy i rychloschnoucí základní barvy
  • Vysoká účinnost při odstraňování znečištění
  • Jednoduché použití a aplikace
  • Teplotní třída T 1
  • Třída nebezpečnosti I

Aplikace

Rozpouštědlo S 6005 se postupně přidává k uvedeným nátěrovým látkám v množství stanoveném výrobcem nátěrové látky za stálého míchání, dokud není dosaženo předepsané konzistence.

Varovné upozornění

H225 Velmi hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný při požití a také po vdechnutí do dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361d Podezření z poškození nenarozeného dítěte.
H373 Může způsobit poškození orgánů při delší nebo opakované expozici.

Bezpečnostní opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí a také těsně uzavřené. Uchovávejte na dobře větraném místě. Pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek výrobku. Před použitím se seznámte s osobními pokyny. Noste ochranné rukavice, ochranný oděv a také ochranné brýle nebo obličejovou ochranu. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a také jiných zdrojů zápalu. Nehořte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Nedýchejte páry. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Po expozici nebo podezření: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo péči. Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím ho umyjte. PO VDECHNUTÍ: Při zdravotních potížích kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo péči. Zlikvidujte obsah i nádobu dle místních, regionálních, národních a mezinárodních předpisů.

Dostupné balení: 370 g; 4,5 l; 9 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Hustota 860 - 875 kg/m3
Teplotní třída T 1
Třída nebezpečnosti I
Barva Průhledná až mírně žlutavá.
Zápach charakteristický aromatický
370 g
Garance nejlepší ceny
Ředidlo S 6005 pro základní barvy
Ředidlo S 6005 pro základní barvy
Slevová cena49 – 279 Kč Od 77 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty