ProGold Technický lih 1 l

SKU: 617235

ProGold Technický lih 1 l je průhledná bezbarvá kapalina s charakteristickým alkoholovým zápachem. Používá se pro technické účely, ředění nátěrových hmot, čištění, odmašťování, osvětlování, hoření a do lihových vařičů a podobně.

Více informací

Cena:
Slevová cena
89 Kč s DPH
(73,55 Kč bez DPH)
89,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

ProGold Technický lih 1 l je průhledná bezbarvá kapalina s charakteristickým alkoholovým zápachem. Používá se pro technické účely, ředění nátěrových hmot, čištění, odmašťování, osvětlování, hoření a do lihových vařičů a podobně.

Výhody

  • Vynikající pro technické účely
  • Skvělý pro odmašťování a čištění
  • Určený pro použití v lihových vařičích, osvětlení a hoření
  • Vhodný pro výrobu etanolu
  • Teplotní třída T 1

Aplikace

Technický lih se aplikuje podle návodu. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní opatření při práci s hořlavými látkami a látku manipulovat v dobře větraném prostoru. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.

Použití

Průmyslové použití: Výroba etanolu. Meziprodukt nebo procesní chemikálie, Distribuce etanolu, Zpracování a (pře)balení etanolu a jeho směsí, Etanol aplikovaný jinak než postřikem, Etanol aplikovaný postřikem, Etanol jako palivo, Etanol jako laboratorní činidlo, Etanol jako médium pro přenos tepla a tlaku, Spalování odpadů obsahujících etanol, Skládkování odpadů obsahujících etanol, Regenerace odpadů obsahujících zbytky etanolu;
Profesionální použití: Etanol jako palivový zdroj, Etanol aplikovaný jinak než postřikem, Etanol aplikovaný postřikem. Etanol jako laboratorní činidlo, Etanol jako médium pro přenos tepla a tlaku;
Spotřebitelské použití: Etanol jako složka motorových paliv, Etanol jako součást domácích paliv, Produkty obsahující méně než 50 g etanolu, Etanol v uzavřených systémech, Etanol v nátěrech, Etanol v nemrznoucích a odmrazovacích směsích a v přípravcích na čištění skel, Etanol v čisticích a úklidových prostředcích.

Výstražná upozornění

H225 Velmi hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní opatření

ProGold Technický lih uchovávejte mimo dosahu dětí. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Noste ochranné brýle nebo obličejovou ochranu. Uchovávejte mimo dosahu tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Na pracovišti nejezte, nepijte ani nefajčete. Po manipulaci pečlivě si umyjte ruce. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo péči.

Dostupné balení: 1 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Hustota 832 kg/m3
Barva bezbarvá
Zápach charakteristický alkoholový

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty