ProGold ředidlo S 6001 pro syntetické barvy

ProGoldSKU: 983661

ProGold ředidlo S 6001 pro syntetické barvy se používá se k ředění syntetických nátěrových látek schnoucích na vzduchu, určených pro nanášení stříkáním.

Více informací

Cena:
Slevová cena
39 Kč s DPH
(32,23 Kč bez DPH)
111,00 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

ProGold ředidlo S 6001 pro syntetické barvy je směsí aromatických a alifatických uhlovodíků. Používá se k ředění syntetických nátěrových látek schnoucích na vzduchu, určených pro nanášení stříkáním. Ředidlo se přidává postupně za stálého míchání, dokud není dosažena potřebná konzistence.

Výhody

  • Vhodný k ředění syntetických barev nanášených stříkáním
  • Vysoká účinnost při odstraňování znečištění
  • Jednoduché použití a aplikace
  • Teplotní třída T 2
  • Třída nebezpečnosti I

Aplikace

Ředidlo S 6001 se k uvedeným nátěrovým látkám přidává postupně v množství určeném výrobcem nátěrové látky za stálého míchání, dokud není dosažena předepsaná konzistence.

Varovné upozornění

H225 Velmi hořlavá kapalina a výpary.
H304 Může být smrtelný při požití nebo vdechnutí do dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
H372 Způsobuje poškození orgánů při dlouhodobém nebo opakovaném vystavení.
H411 Jed na vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní opatření

Ředidlo S 6001 uchovávejte mimo dosah dětí, uzamčené, těsně uzavřené a na dobře větraném místě. Pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Před použitím se seznamte s osobními pokyny. Noste ochranné rukavice, ochranný oděv a také ochranné brýle nebo obličejovou ochranu. Ředidlo S 6001 uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a také jiných zdrojů zápalu. Nehořte. Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte páry. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani neházejte. PO POŽITÍ: Okamžitě kontaktujte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře. Po manipulaci důkladně si umyjte ruce. Sesbírejte uniklý produkt. Při expozici nebo podezření: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo péči. PO VDECHNUTÍ: Při zdravotních potížích kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Znečištěný oděv svlékněte a před dalším použitím ho umyjte.

ProGold ředidlo S 6001 pro syntetické barvy bezpečnosť

Dostupné balení: 350 g; 1 l; 3,4 l; 9 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Hustota 818 - 830 kg/m3
Teplotní třída T 2
Třída nebezpečnosti I
Barva bezbarvá
Zápach charakteristický aromatický
350 g
Garance nejlepší ceny
ProGold ředidlo S 6001 pro syntetické barvy
ProGold ředidlo S 6001 pro syntetické barvy
Slevová cena39 – 609 Kč Od 68 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty