Sazínek odstraňovač sazí

SOLO MATCHES & FLAMESSKU: PO_3300730

SKLADEM, odeslání do 48 h

Více informací

Cena:
Slevová cena
78 Kč s DPH
(64,46 Kč bez DPH)

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

Popis produktu

Chemickou cestou odstraňuje nečistoty a usazeniny ze spalinových cest kamen, krbů a pecí. Působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech. Použitelný pro čistění všech druhů komínů, včetně komínu z nerezové oceli. Zvyšuje průchodnost rour a komína. Zvyšuje účinnost kamen nebo krbů. Zajistí ideální stav spalinových cest v intervalech mezi zákonem předepsaným mechanic. čistěním.

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek chlorid amonný; chlorid měďnatý

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Default Title
Garance nejlepší ceny
Sazínek odstraňovač sazí
Sazínek odstraňovač sazí
Slevová cena78 Kč
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty