Marston-Domsel vteřinové lepidlo BS100.401 láhev 20g

MARSTON-DOMSELSKU: PO_MGL.BS1.F20

Marston-Domsel vteřinové lepidlo BS100.401 láhev 20g je vteřinové lepidlo (lepí do 1 – 3 vteřin) pro spojování kovů, dřeva, plastů, pórovitých materiálů, keramiku, kůži, korek a plasty podle specifikace. K dispozici je v nádobách s kapátkem a v různých verzích pro všechny druhy materiálů. Ideální i na lepení zubních protéz.

Více informací

Cena:
Slevová cena
140 Kč s DPH
(115,70 Kč bez DPH)

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

Marston-Domsel vteřinové lepidlo BS100.401 láhev 20g je vteřinové lepidlo (lepí do 1 - 3 vteřin) speciálně vhodné pro všechny druhy spojování kovů, dřeva a plastů. Obzvláště vhodné pro pórovité materiály. Lepí dřevo, keramiku, kůži, korek a plasty v závislosti na specifikaci. Marston-Domsel vteřinové lepidlo je dodáváno v praktických nádobách s kapátkem a jsou dostupné ve více verzích pro všechny druhy materiálů.

Výhody

 • Ekonomické použití
 • Přesná aplikace
 • Vysoká odolnost vůči nárazům
 • Extrémně vysoká pevnost v tahu
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Dobrá odolnost vůči vodě
 • Pevný typ spoje do 3 vteřin
 • Bez silikonu

Technická data

Produkt: MGL.BS100.401
Charakteristika použití: Pro lepení pryže (EPDM), plastů, oceli a kovů. Lepí do 1 - 3 vteřin
Základ: Ethyl kyanakrylát
Barva: průhledná
Hustota: 1,06-1,10 g/cm³
Tahová pevnost: 21 N/mm²
Viskozita při 25°C: 100 m Pa.s (střední viskozita)
Vyplnění mezery /mm: 0,07
Rychlost vytvrzení na hliníku: <10 vteřin
Rychlost vytvrzení na plastu: <5 vteřin
Rychlost vytvrzení na gumě: <5 vteřin
Manipulační doba zrání: 2 - 10 vteřin
Tepelná odolnost: -60°C až +80°C
Termální vodivost (podle ASTM C 177): 0,1
Doba skladování při teplotě 5 °C až 8 °C: 12 měsíců

Aplikace

 • Elektrický a elektrotechnický průmysl
 • Strojírenství
 • Zpracování kovů
 • Automobilový průmysl
 • Konstruování modelů
 • Nábytkový průmysl
 • Zpracování plastů
 • Zubní lékařství
 • Lepení nehtů
 • Gumárenský průmysl
 • Osvětlovací technika

Návod k použití

Lepené části musí být čisté a zbavené mastnoty a nečistot. Aplikujte malé množství lepidla na jednu stranu a stiskněte lepené části k sobě. Spoj se stane suchý na dotek za pár vteřin, v závislosti na typu materiálu, konečné pevnosti se dosáhne po 24 hodinách. Náš aktivátor Nr. 9 lze použít ke zrychlení procesu tvrdnutí. Pro materiály jako PP, PE, Teflon® nebo silikon se musí použít podkladový nátěr 7.

Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

Při vdechnutí - okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.
Při styku s kůží - odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.
Při zasažení očí - ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.
Při požití - NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2 - 5 dl vody. U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.

Várovaní

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH 202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování

Po použití ihned důkladně uzavřete a skladujte v originálním obalu (blistru) na chladném a suchém místě.

Obsah balení: 20g

Default Title
Garance nejlepší ceny
Marston-Domsel vteřinové lepidlo BS100.401 láhev 20g
Marston-Domsel vteřinové lepidlo BS100.401 láhev 20g
Slevová cena140 Kč
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty